Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady (styczeń 2019)

Wrocław, 18. stycznia 2019 r.

 

Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

W dniu 18. stycznia 2019 r. we Wrocławiu odbyło się szóste posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji. W posiedzeniu na miejscu udział wzięło ośmiu członków Rady: dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski), dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski), dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski), dr hab. inż. prof. PWr Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski), dr hab. prof. PB Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. prof. US Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski), dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski) oraz Przewodniczący, prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski). Poprzez połączenie telekonferencyjne w posiedzeniu uczestniczył dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski).

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego PTI Włodzimierz Marciński.

 

Przewodniczący Rady, kol. Zdzisław Szyjewski, powitał zebranych i otworzył obrady. Na początku posiedzenia poprosił kol. z O. Dolnośląskiego o zrelacjonowanie przebiegu XXXV edycji Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Głos zabrał kol. Z. Mazur. Poinformował, że na tę edycję konkursu wpłynęły 32 prace (najwięcej z AGH – 12). Omówił pokrótce procedurę konkursową. Zwrócił uwagę na fakt, że w tej edycji wyjątkowo dużo recenzentów odmówiło wykonania recenzji motywując to brakiem czasu. W aspekcie merytorycznym podkreślił wzrost jakości nadsyłanych prac, z których wiele mogłoby stanowić podstawę do wszczęcia przewodów doktorskich, coraz więcej zgłaszanych prac jest także napisanych w języku angielskim.

Przewodniczący Z. Szyjewski poruszył kwestię zapraszania laureatów Konkursu na konferencje PTI. Kol. Z. Sosnowski poinformował, że w budżecie KKIO przewidziano stosowną kwotę na pokrycie kosztów bezpłatnego udziału w tej konferencji młodych naukowców. Zdaniem kol. L. Madeyskiego będzie to dogodna okazja dla laureatów do przedstawienia wystąpień opartych na treści nagrodzonych prac, przynajmniej tych zgodnych tematycznie z zakresem problemowym KKIO.

Przewodniczący Z. Szyjewski przeszedł do kwestii organizacji tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną. Poprosił sekretarza Kapituły kol. J. Swachę o zrelacjonowanie postępów prac. Kol. J. Swacha przypomniał, że ogłoszenie konkursu nastąpić ma na nowej stronie internetowej Konkursu mającej stanowić podstronę nowej witryny PTI. Poprosił Prezesa W. Marcińskiego o informację na temat nowej witryny PTI. Prezes wyjaśnił, że nowa wersja witryny jest już prawie gotowa, nie została jednak jeszcze upubliczniona. Osobą kontaktową w tej sprawie jest kol. M. Bolanowski z O. Podkarpackiego PTI. Przewodniczący Z. Szyjewski podkreślił, by jak najszybciej ogłosić otwarcie Konkursu, nawet jeśli strona nie będzie gotowa, proponując, by wykorzystać w tym celu istniejącą witrynę internetową PTI. Prezes W. Marciński zwrócił uwagę na fakt, że strona internetowa nie powinna być jedynym kanałem informacji o Konkursie. Przewodniczący Z. Szyjewski poprosił o wypowiedź w tej sprawie kol. A. Kapczyńskiego, który poinformował o przeprowadzeniu rozeznaniu rynku dot. budowy strony internetowej Konkursu, które dało wycenę ok. 2200 zł. Jego zdaniem w międzyczasie do poinformowania o konkursie można wykorzystać podstronę witryny RN PTI, której przygotowaniem zająłby się członek zespołu odpowiedzialnego za nową stronę konkursu (wraz z kol. A. Kapczyńskim i kol. T. Klasą), kol. T. Komorowski, który posiada uprawnienia administratora. Kol. A. Kapczyński zobowiązał się do przeprowadzenia przez w.w. zespół prac związanych z uruchomieniem nowej strony do 4 lutego b.r. Zdaniem kol. T. Komorowski lepsze byłoby wykorzystanie strony w ramach nowej witryny PTI. Kol. A. Kapczyński replikował, że budowa nowego serwisu jest bardziej adekwatnym rozwiązaniem, jako że jego zdaniem każde działanie PTI powinno mieć osobną witrynę internetową adekwatną do jego specyfiki.

Przewodniczący Z. Szyjewski stwierdził, że z uwagi na presję czasową harmonogramu konkursu, nie można pozwolić sobie na oczekiwanie na upublicznienie nowej witryny PTI, które może nastąpić za kilka miesięcy, i przychylił się do stanowiska kol. A. Kapczyńskiego, którego poprosił następnie o wypowiedź w sprawie realizacji jego pomysłu powołania Ambasadorów Konkursu. Kol. A. Kapczyński potwierdził, że jest to aktualny pomysł i nadal planuje powołanie Ambasadorów Konkursu.

Przewodniczący Z. Szyjewski przeszedł następnie do kwestii innych kanałów promocji. Kol. J. Swacha zwrócił uwagę na brak zgłoszeń w wyniku akcji rozsyłania plakatów do oddziałów PTI w zeszłym roku. Prezes W. Marciński zwrócił uwagę, że dla PTI prócz aspektu informacyjnego, plakaty mają także aspekt promocyjny, pod warunkiem, że dotyczą spraw aktualnych. Kol. M. Valenta zwrócił uwagę na to, że przesłanie plakatu nie oznacza automatycznie jego rozwieszenia w odpowiednim miejscu, wszystko zależy od aktywności w tym aspekcie poszczególnych oddziałów.

Przewodniczący Z. Szyjewski podsumowując tę część dyskusji potwierdził potrzebę przygotowania plakatów z zaktualizowaną na rok 2019 zawartością. Kol. M. Valenta poprosił o przekazanie dwóch wersji elektronicznych plakatu: w układzie portretowym i pejzażowym, która lepiej odpowiada proporcjom rzutników multimedialnych.

 

Przechodząc do kolejnego punktu dyskusji, przewodniczący Z. Szyjewski poprosił kolegów z O. Małopolskiego o zreferowanie prowadzonych przez nich prac nad standardami kompetencji informatycznych. Kol. M. Valenta przeprosił za nieobecność na poprzednim posiedzeniu Rady. Zwrócił uwagę na niejasność obecnej sytuacji w związku ze zmianami regulacji dot. szkolnictwa wyższego. Przewodniczący Z. Szyjewski zauważył jednak, że PTI nie powinno oglądać się na zamieszanie w otoczeniu, lecz wyznaczać kierunki działania dla polskiego środowiska informatycznego, tj. w tym przypadku skupić się na wypracowaniu kanonu wiedzy informatycznej. Kol. M. Valenta przypomniał o przesłaniu na listę dyskusyjną Rady przed jej poprzednim posiedzeniem opisu efektów kształcenia opartych na programach nauczania na różnych kierunkach informatycznych AGH. Kol. M. Bubak zauważył, że w związku z wdrażaniem wymogów ustawy 2.0 kierunki informatyczne na AGH będą łączone w jeden kierunek informatyczny, dla którego podstawę będzie stanowić przesłana lista. Poruszył też kwestię grantu PTI dot. kompetencji cyfrowych prowadzonego przez kol. B. Ostrowską, wyrażając swoje uznanie dla prowadzonych w jego ramach dyskusji.

Prezes W. Marciński odnosząc się do kwestii kanonu zwrócił uwagę na potrzebę powołania ciała, które przygotuje i będzie okresowo aktualizować definicję zakresu wiedzy przypisanego do informatyki. Jego zdaniem Rada Naukowa PTI jest właściwym ciałem do przygotowania takiego dokumentu. Odnosząc się do zaanonsowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji koncepcji Kuźni Kadr, zrelacjonował swoje dotychczasowe kontakty z ministerstwem. Podkreślił, że jego zdaniem to istniejące uczelnie powinny odgrywać tu wiodącą rolę. W szczególności omówił koncepcję powołania college’ów odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie studiów dotyczących różnych języków programowania, które działałyby w ramach uczelni i z dofinansowaniem ministerstwa. Byłaby to edukacja bezpłatna, przy czym uczestnicy deklarowaliby kwotę gwarancyjną, zwracaną po ukończeniu studiów. Omówił także wizję kol. J. Żmudzińskiego dot. przyszłej roli PTI w aspekcie certyfikacji.

Przewodniczący Z. Szyjewski zauważył, że jego zdaniem praca nad kanonem wiedzy informatycznej powinna docelowo także prowadzić do certyfikacji potwierdzającej umiejętności w określonych obszarach informatyki. Zwrócił uwagę na potrzebę powołania osoby odpowiedzialnej do tej roli. Opowiedział także o własnych doświadczeniach współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji dotyczących zespołów mających definiować kompetencje informatyków dla konkretnych obszarów administracji czy gospodarki.

Prezes W. Marciński przedstawił swoją koncepcję rezerwowania części zysku PTI na potrzeby działalności statutowej, z czego mogłoby być finansowane wynagrodzenie dla osoby realizującej tego rodzaju zadania.

Przewodniczący Z. Szyjewski przypomniał o wcześniejszych inicjatywach w tym zakresie o nieco innej perspektywie niż propozycja oparta na programach nauczania AGH. Zobowiązał się do przygotowania wniosku o grant PTI dot. opracowania podstawy kanonu wiedzy informatycznej .

Przewodniczący Z. Szyjewski zamknął ten punkt, i przeszedł do omówienia działalności wydawniczej RN PTI, zwracając uwagę na to, że w serii ZN RN PTI w roku 2018 nie wydano ani jednej książki. Kol. L. Madeyski zreferował plany publikacyjne KKIO, które obejmują dwie monografie Springera oraz publikację artykułów na bazie najlepszych referatów w renomowanych czasopismach. Docenił wartość ZN RN PTI. Nie wykluczył wydania jednego zeszytu RN PTI przy okazji KKIO 2019, ale w związku z planami wydania monografii w Springerze, nie jest to pewne. Kol. J. Swacha przypomniał, że w przeszłości ZN RN PTI obejmowały nie tylko zbiory referatów konferencyjnych, ale także opracowania monotematyczne powstające przy współpracy członków Rady.

Kol. M. Valenta zaproponował powołanie wydawnictwa PTI, które obejmowałoby różne serie (biblioteka Izby Rzeczoznawców PTI, zeszyty RN PTI, publikacje dot. cyberbezpieczeństwa). Kol. T. Komorowski zwrócił uwagę, że PTI nie ma statusu wydawnictwa, co wiąże się np. z wysoką stawką VAT (23%), co przekłada się na niższą sprzedaż książek. Dodał, że np. w aspekcie publikacji dot. cyberbezpieczeństwa, autorzy współpracują z różnymi wydawcami, PTI jedynie służy swoim wsparciem, nie występując jako wydawca.

 

Przewodniczący Z. Szyjewski przeszedł następnie do punktu „Sprawy różne”. Kol. Z. Sosnowski poruszył kwestię anglojęzycznego tłumaczenia nazwy konferencji KKIO. Kol. L. Madeyski poinformował, że już podczas organizacji konferencji KKIO w 2014 roku zastanawiał się nad tym i przyjął wtedy: "KKIO Software Engineering Conference". Zaproponował, by przy tej nazwie, która zresztą do dzisiaj funkcjonuje, pozostać, co zostało zaakceptowane.

 

Przewodniczący Z. Szyjewski przy braku dalszych głosów w dyskusji, podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady, zapraszając zebranych na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się w maju 2019 r. we Warszawie w związku z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Uczestnicy posiedzenia udali się następnie na uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. 

 

 

Protokołował:

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI