Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej PTI w 2018 r.

Wrocław, dn. 17.01.2018 r.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej PTI w 2018 r.

 

Rok 2018 był drugim rokiem działania Rady Naukowej PTI III kadencji. W jego trakcie odbyły się trzy posiedzenia Rady. Pierwsze z nich odbyło się 12. stycznia 2018 r. we Wrocławiu przy okazji ceremonii wręczenia nagród XXXIII Konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. Tematyka dyskutowana na spotkaniu koncentrowała się wokół czterech zagadnień:

- organizacji i promocji Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną 2018 r.,

- przygotowania monografii okolicznościowej z okazji 70-lecia informatyki w Polsce, która miałaby być poświęcona przyszłości informatyki, za którą odpowiedzialność wziął kol. A. Kapczyński,

- listu Prezesa PTI i dyskusji środowiskowej na temat pojmowania zawodu informatyka,

- planowanych działań grupy roboczej Rady pod nazwą „Zespół Technologii Kognitywnych”, kierowanej przez kol. C. Orłowskiego.

 

Drugie posiedzenie Rady w 2018 r. miało miejsce 17 maja w Warszawie. Dokonano na nim rozstrzygnięcia Konkursu PTI na Książkę Informatyczną Roku 2018. W kategorii publikacji naukowych zdecydowano o odstąpieniu od przyznania nagrody głównej, a wyróżnienie przyznano dla Kesry Nermenda za książkę „Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji” wydaną przez PWN. Nagrodę główną w kategorii podręczników przyznano Marcinowi Szelidze za książkę „Data science i uczenie maszynowe” (także wydawnictwo PWN). Wyróżnienie w tej samej kategorii przyznano Jerzemu Gręboszowi za książkę „Opus magnum. C++11” wydaną nakładem wydawnictwa Helion.

Na posiedzeniu dyskutowano także problemy organizacji konferencji naukowych PTI, a także wnioski z przeprowadzonej w dniu 16 maja 2018 r. debaty „Kim jest współczesny informatyk?”, zwracając uwagę na brak wypracowanego „kanonu wiedzy informatycznej”. O przygotowaniu własnego materiału na ten temat poinformował kol. Marek Kisiel-Dorohicki, zobowiązując się do przedstawienia go członkom Rady Naukowej PTI w terminie późniejszym.  Z kolei kol. Adrian Kapczyński zaproponował opracowanie przez Radę Naukową PTI listy publikacji rekomendowanych dla wykładowców i studentów ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej osób studiujących indywidualnie.

 

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej PTI planowano na dzień 21 września 2018 r. w Poznaniu, jednak z przyczyn niezależnych od Rady nie doszło do skutku. Trzecie posiedzenie Rady w 2018 r. odbyło się zatem 30 listopada w Łodzi. Dokonano na nim podsumowania działalności Rady w kończącym się roku, a także zaproponowano ulepszenia do formuły organizacyjnej Konkursu PTI na Książkę Informatyczną Roku, w szczególności:

- powołanie Zespołu Ambasadorów Konkursu, który zajmowałby się lokalnym rozpowszechnianiem informacji o Konkursie oraz typowaniem potencjalnych recenzentów, do którego kandydatów typowaliby członkowie Rady Naukowej oraz prezesi Oddziałów PTI,

- uruchomienie wydzielonej strony internetowej (podstrony nowej witryny PTI), na której znalazłyby się informacje o aktualnej i poprzednich edycjach Konkursu, w tym np. filmy o laureatach poprzednich edycji Konkursu; chęć przygotowania treści dla nowej strony zadeklarowali wspólnie koledzy: Adrian Kapczyński, Tomasz Komorowski i Tomasz Klasa (członek Zarządu Głównego PTI).

Dyskutowano wtedy także kwestię zajęcia przez Towarzystwo stanowiska wobec przedstawionej w projekcie rozporządzenia MNiSW punktacji wydawnictw konferencyjnych, wskazując kol. wiceprezesa Janusza Kacprzyka jako osobę kompetentną do reprezentowania interesów PTI w tej materii.

Omówiono też problemy organizacji konferencji naukowych PTI i zapewnienia punktacji ministerialnej adekwatnej do poziomu naukowego tych wydarzeń, potwierdzonego zainteresowaniem krajowych ośrodków badawczych i wieloletnią już tradycją.

 

Za najważniejsze osiągnięcie Rady w roku 2018 należy uznać przeprowadzenie kolejnej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną, który powoli wpisuje się w krajobraz polskiego rynku wydawnictw informatycznych, oraz wystosowanie listu do MNiSW w sprawie uwzględnienia dyscypliny informatyka techniczna w obowiązującej w kraju klasyfikacji dyscyplin naukowych, co zaowocowało poprawieniem tejże klasyfikacji.

 

W roku 2018 Rada nie prowadziła działalności wydawniczej.

 

Informacje o działalności Rady Naukowej PTI (aktualności, sprawozdania z posiedzeń, nowości wydawnicze) w 2018 r. były regularnie i na bieżąco podawane do wiadomości Członków Towarzystwa poprzez witrynę internetową Rady (http://rn.pti.org.pl/).


Przygotował:
Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI