Sprawozdanie z 4. posiedzenia Rady (maj 2018)

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej PTI

Warszawa, 17 maja 2018

            W posiedzeniu Rady Naukowej PTI w dniu 17 maja 2018 o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Głównego PTI w Warszawie udział wzięło 8 członków RN: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz Kacprzyk, dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, dr inż. Marian Bubak, dr inż. Marek Valenta, dr inż. Adrian Kapczyński, dr Tomasz M. Komorowski, dr hab. Zenon Sosnowski.

 

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Rady Naukowej PTI prof. Zdzisław Szyjewski, który po przywitaniu uczestników spotkania przedstawił program posiedzenia. Wobec braku głosów odnośnie propozycji zmian w programie, rozpoczęto dyskusję nad głównym punktem posiedzenia, tj. wyłonieniem laureatów Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną 2018 r.. Pod nieobecność Sekretarza Kapituły Konkursu prof. Jakuba Swachy krótkie wprowadzenie przeprowadził dr Tomasz Komorowski. Przedstawiono liczbę i tytuły oraz autorów zgłoszonych publikacji w poszczególnych kategoriach konkursowych i zbiorcze wyniki recenzji.

Rozpoczęto dyskusję nad poszczególnymi zgłoszeniami konkursowymi. Przedyskutowano oceny recenzentów i w drodze głosowania tajnego podjęto decyzje o przyznaniu tytułów i wyróżnień. Kapituła Konkursu przyznała również stosowane nagrody pieniężne laureatom konkursu.

Podczas dyskusji prof. Marek Kisiel-Dorohinicki sformułował postulat (do rozważenia jako punkt do zmiany regulaminu konkursu) o obowiązku przekazywania 1 egzemplarza zgłaszanych na konkurs pozycji książkowych do dyspozycji Biura Zarządu PTI. Zapoznanie się z treścią zgłaszanych publikacji podczas posiedzenia Kapituły Konkursu mogłoby być pomocne (w sprawach dyskusyjnych) w rozwianiu ewentualnych wątpliwości.  Pojawiły się także głosy dot. doprecyzowania regulaminu przyszłorocznej edycji konkursu zapisami eliminującymi z kwalifikacji konkursowych wieloautorskich prac zbiorowych (pod redakcją). Przedstawioną odpowiednią argumentację. Kolejno wywiązała się dyskusja, w wyniku której postulowano, że RN powinna doprecyzować regulamin, aby książki zawierające głównie instrukcje obsługi programów lub systemów  komputerowych zostały objęte osobną kategorią konkursową (tu wskazano na szereg trudności na tym polu w związku z mnogością dziedzin i obszarów zastosowania informatyki lub narzędzi informatycznych) lub uszczegółowienia kategorii konkursowych w kierunku wyeliminowania podręczników użytkowników konkretnych rozwiązań informatycznych. Stwierdzono także, że podręczniki zgłaszane na konkurs powinny być ponadczasowe, a książki o charakterze instruktażowym są pozbawione tego uniwersalnego pierwiastka. Przeprowadzono dyskusję o rozszerzeniu kategorii konkursowej o podręczniki techniczne.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej w terminie zgodnym z regulaminem konkursu, a wręczenie nagród laureatom zostało zaplanowane na dzień 21 września 2018 r. podczas wydarzeń konferencyjnych (Dnia Informatyki Polskiej) w Poznaniu. W toku dyskusji podkreślono, iż należy wyjaśnić sprawy techniczno-organizacyjne związane z udziałem RN oraz laureatów. Przeanalizowano różne warianty, które wymagają konsultacji/uzgodnień z organizatorami wydarzeń wrześniowych w Poznaniu.

Dr inż. Marek Valenta zgłosił propozycję przygotowanie na wrześniowe ogłoszenie wyników plakatu (stand’u, roll-up’u) przedstawiającego wyniki konkursu na „Informatyczną Książkę Roku 2018”.

Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia przewodniczący RN prof. Zdzisław Szyjewski rozpoczął dyskusję dot. konferencji naukowych PTI i udziału RN w KKIO. W związku z bliskością terminów konferencji w Poznaniu i KKIO wywiązała się dyskusja. Uzgodniono, że zostaną poczynione starania, aby silna reprezentacja RN uczestniczyła w tegorocznej Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania. 

            Dr inż. Marian Bubak zgłosił propozycję, aby w trakcie KKIO odbywał się konkurs publikacji opartych na zrealizowanych pracach inżynierskich. Publikacje te byłyby prezentowane w formie posterów. Propozycja ta zyskała aprobatę uczestników zebrania, a M. Bubak zobowiązał się do przedstawienia tej propozycji organizatorom KKIO  pod rozwagę.

W trakcie dalszych dyskusji dr inż. Adrian Kapczyński przedstawił pomysł wieczoru autorskiego laureatów i wyróżnionych w konkursie PTI na „Informatyczną Książkę Roku”. Podsumowano, iż pomysł należy rozważyć i zweryfikować pod kątem możliwości organizacyjnych. Dyskusję rozszerzono o temat zorganizowania miejsca prezentacji prac doktorskich, padła propozycja podjęcia rozmów o ewentualnym rozszerzeniu wrocławskiego konkursu PTI na najlepsze prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie o prace doktorskie.

Dyskutowano również możliwość wykorzystania organizowanych przez PTI konferencji (np. KKIO) do prowadzenia sesja przeznaczonej dla studentów na potrzeby prezentacji prac inżynierskich.

Następnie dyskutowano tezy zrealizowanej w dniu 16 maja 2018 r. debaty „Kim jest współczesny informatyk?”, gdzie wskazano na brak wypracowanego „kanonu wiedzy informatycznej”. Po krótkiej wymianie zdań prof. Marek Kisiel-Dorohicki poinformował o wstępnie przygotowanym już materiale wpisującym się w ten temat, który wymaga jednak dopracowania, i zobowiązał się, że przed wakacjami członkowie Rady Naukowej PTI będą mieli możliwość się z tym opracowaniem zapoznać. 

            Ustalono, że tzw. „kanon wiedzy informatycznej” wpisuje się w zakres działań PTI w zakresie certyfikowania zainteresowanych osób. Prof. Janusz Kacprzyk podkreślił, iż „kanon” powinien potwierdzać, że dana osoba jest „informatykiem”. Takie potwierdzenie nabycia kwalifikacji informatycznych byłoby zasadne w sytuacji, kiedy dana osoba zdobywa kompetencje w sposób nieformalny.

            Żywiołowa dyskusja na ten temat ukierunkowana była na aspekty grupy docelowej kanonu czy ewentualnej certyfikacji, odniesienia do innych form/ciał pracujących w podobnym obszarze oraz ewentualnej współpracy na tym polu. Ustalono, że pierwszym krokiem będzie przygotowanie przez RN ogólnych ram kanonu (1), które następnie powinny być skonsultowane z odpowiednimi gremiami – zbieranie opinii (2), a później RN opracuje poprawioną końcową wersję kanonu (3).

        Następnie dr inż. Adrian Kapczyński przedstawił pomysł opracowania przez Radę Naukową PTI listy publikacji rekomendowanych dla wykładowców i studentów ze szczególnym uwzględnieniem grupy docelowej osób studiujących indywidualnie. RN ustaliła, że zostaną podjęte prace nad stworzeniem takiej listy publikacji.

Następne posiedzenie Rady Naukowej PTI zostało zaplanowane na dzień 21 września 2018 r. w Poznaniu.

 

Protokołował: dr Tomasz M. Komorowski