Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej PTI w 2017 r.

Szczecin, dn. 2.01.2018 r.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Naukowej PTI w 2017 r.

Rok 2017 był rokiem wyborczym. W czerwcu swoją działalność zakończyła Rada Naukowa PTI II kadencji. Na jej ostatnim, jedenastym posiedzeniu dokonano wyboru recenzentów książek nadesłanych na konkurs PTI na Książkę Informatyczną Roku 2017 oraz podsumowano działalność Rady II kadencji.

Na XII Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego 24 czerwca 2017 r. powołano Radę Naukową PTI na kadencję 2017-2020. W jej skład weszli:

 • dr hab. Piotr Bała (Oddział Kujawsko-Pomorski)
 • dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)
 • dr inż. Przemysław Jatkiewicz (Oddział Pomorski)
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Janusz  Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)
 • dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)
 • dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski)
 • dr hab. Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski)
 • prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)
 • prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski)
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski)
 • dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski)
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)
 • dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski).

 

Pierwsze posiedzenie Rady w nowo wybranym składzie odbyło się 16 września 2017 r. w Rzeszowie. Rada wybrała tam ze swego składu:

 • przewodniczącego Rady: został nim prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski,
 • wiceprzewodniczących Rady: zostali nimi dr hab. Zygmunt Mazur i prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski,
 • sekretarza Rady: został nim dr hab. Jakub Swacha.

Ponadto jako osobę odpowiedzialną za nadzór nad całokształtem działalności wydawniczej Rady, w szczególności wydawanie serii Zeszytów Rady Naukowej PTI wyznaczono kol. T. Komorowskiego.

Na tym samym posiedzeniu Rada dokonała rozstrzygnięcia konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2017.

W kategorii publikacji naukowych zdecydowano o odstąpieniu od przyznania tak nagrody głównej, jak i wyróżnień. W kategorii publikacji edukacyjnych zdecydowano o przyznaniu trzech równorzędnych wyróżnień:

 • Michał BARTYZEL: Getting Things Programmed. Droga do efektywności. Helion, Gliwice 2016;
 • Karol KORCZAK, Marek MELANIUK: Algorytmika w analizach gospodarczych i społecznych. Wolters Kluwer, Warszawa 2016;
 • Maciej M. SYSŁO: Algorytmy. Helion, Gliwice 2016.

 

Dyskutowano także nad kwestią miejsca KKIO 2018, rozważając alternatywne propozycje zorganizowania jej przez Wojskową Akademię Techniczną w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Cybernetyki tej uczelni oraz w Poznaniu w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki.

Na wniosek wiceprzewodniczącego C. Orłowskiego powołano zespół roboczy pod nazwą „Zespół Technologii Kognitywnych”. Zadanie organizacji zespołu powierzono jego pomysłodawcy, który jako cel działań tego zespołu wskazał inicjowanie i koordynowanie prac nad rozwojem technologii kognitywnych oraz publikowanie efektów prac.

Drugie posiedzenie Rady III kadencji miało miejsce 1. grudnia 2017 r. w Lublinie. Dyskutowano na nim szereg kwestii dotyczących konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2018, takich jak: wynikające z doświadczeń dotychczasowych edycji Konkursu propozycje zmian w jego regulaminie, możliwość dotyczącej Konkursu współpracy z NTIE, formy promocji Konkursu, jego wstępny harmonogram i sposób ogłoszenia jego wyników. Rezultatem tej dyskusji stanowi treść regulaminu Konkursu, która została przedstawiona do zatwierdzenia na posiedzeniu ZG PTI.

Drugi wątek dyskusji dotyczył form wkładu Rady w obchody jubileuszu 70-lecia Informatyki w Polsce. Uzgdniono, że w program wrześniowych obchodów jubileuszowych w Poznaniu wpisane zostanie uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2018. Postanowiono też, że Rada przygotuje publikację na temat przyszłości polskiej informatyki, i w tym kontekście odnoszącą się do jej przeszłości. Pracami nad nią pokieruje przewodniczący Sekcji Przyszłości IT, członek Rady Naukowej PTI, kol. A. Kapczyński.

Trzecim podjętym wątkiem była dyskusja środowiskowa dotycząca zawodu informatyka zapoczątkowana przez Prezesa PTI. Po wymianie poglądów na ten temat powołano grupę roboczą pod kierunkiem kol. M. Kisiel-Dorohinickiego, który osobiście podejmie się zebrania i opracowania efektów kształcenia w zakresie informatyki zdefiniowanych w istniejącej dokumentacji studiów.

W ramach działalności wydawniczej Rady w roku 2017 wydano dwie monografie wieloautorskie:

 • anglojęzyczną: “Software Engineering Research for the Practice”, redakcja naukowa: Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski, Mirosław Ochodek, Andrzej Paszkiewicz,
 • polskojęzyczną: „Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań”, redakcja naukowa: Lech Madeyski, Piotr Kosiuczenko, Marek Bolanowski.

Informacje o działalności Rady Naukowej PTI (aktualności, sprawozdania z posiedzeń, nowości wydawnicze) w 2017 r. były regularnie i na bieżąco podawane do wiadomości Członków Towarzystwa poprzez witrynę internetową Rady (http://rn.pti.org.pl/).


Przygotował:
Jakub Swacha

Sekretarz Rady Naukowej PTI