Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady (styczeń 2018)

Wrocław, 12. stycznia 2018 r.

 

Sprawozdanie z 3. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

W dniu 12. stycznia 2018 r. w budynku Rektoratu Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu odbyło się trzecie posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji.

W posiedzeniu udział wzięło dziewięciu członków RN: dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski), dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski), dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski), dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski), prof. dr hab. C. Orłowski (Oddział Pomorski), dr hab. prof. PB Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. prof. US Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski), prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski) i dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski).

Przewodniczący Rady, kol. Zdzisław Szyjewski, powitał zebranych i otworzył obrady.

Jako pierwszy temat dyskusji Przewodniczący wskazał sprawy związany z przeprowadzeniem Konkursu na Najlepszą Książkę Informatyczną 2018 r. Ustalono następujący harmonogram Konkursu:

Termin otwarcia Konkursu: 16 stycznia 2018 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs: 17 kwietnia 2018 r.

Posiedzenie Kapituły i wybór laureatów: 17 maja 2018 r.

Uroczystość wręczenia nagród: 21 września 2018 r.

Zwrócono uwagę na konieczność, prócz ogłoszenia na stronie internetowej PTI, przeprowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej Konkursu skierowanej do wydawnictw.Wiceprzew. C. Orłowski podjął się przygotowania listu do wydawnictw. Zwrócił uwagę na konieczność wyznaczenia osoby w BZG do monitorowania korespondencji z wydawnictwami. Wiceprzew. Z . Mazur podjął się przygotowania plakatu informacyjno-promocyjnego Konkursu. Przew. Z. Szyjewski zwrócił uwagę na potrzebę wsparcia dla akcji informacyjno-promocyjnej Konkursu ze strony ZG i Oddziałów Towarzystwa.

 

Jako drugi temat dyskusji Przewodniczący wskazał sprawy związane z przygotowaniem monografii okolicznościowej z okazji 70-lecia informatyki w Polsce, która miałaby być poświęcona przyszłości informatyki. O ich zreferowanie poprosił kol. A. Kapczyńskiego.

Kol. A. Kapczyński przypomniał historię Sekcji Przyszłości IT PTI i problemy, które napotkał w realizacji jej zadań. W odniesieniu do inicjatywy związanej z przygotowaniem monografii zaproponował kilka pomysłów rozwiązań:

Jako wariant 1 zaproponował przygotowanie książki cyfrowej zawierającej zbiór wypowiedzi na temat przyszłości informatyki. Przedstawił zebranym próbki zaproszenia do udziału w tym projekcie, które zamierza rozesłać do uznanych autorytetów polskiej informatyki, członków Izby Rzeczoznawców PTI, jako przedstawicieli praktyki, o wypowiedzi zamierza także prosić utalentowanych studentów informatyki (m.in. laureatów konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki). Ma także wizję współpracy ze znaną polską aktywistką i wizjonerką, Natalią Hatalską, którą chciałby poprosić o przygotowanie słowa wstępnego do tej publikacji.

Jako wariant 2 widzi opracowanie monografii naukowej, co według niego będzie znacznie bardziej pracochłonne ze względu na konieczność zebrania dłuższych tekstów, do tego spełniających rygory naukowe i wymagających przeprowadzenia procesu recenzji.

Zdaniem Przewodniczącego Z. Szyjewskiego pomysł cyfrowej książki jest bardzo dobry. Znając już treści zgłaszane do niej można będzie ocenić, czy w jakiejś części nadawałyby się one do późniejszego rozszerzenia i wydania w formie monografii.

Kol. L. Madeyski zauważył, że książka ta mogłaby mieć innowacyjną formę, zawierającą elementy multimedialne i interaktywne, co nawiązywałoby do jej tematyki. Przywołał także przykład nowej technologii tuszu elektronicznego wchodzącej do produkcji w b.r., pozwalającej na prezentację treści w kolorze z możliwością szybkiego odświeżania.

Kol. A. Kapczyński zgodził się z tym poglądem i zdradził, że już zainteresował się tym kierunkiem działania i dokonał wstępnego rozpoznania dotychczasowych publikacji tego rodzaju i dostępnych technologii.

Kol. M. Bubak przywołał przykład znanych mu książek J. Brockmana dot. przyszłości różnych obszarów nauki i techniki zbudowanych z wielu wywiadów ze specjalistami dziedzinowymi.

 

Jako trzeci temat dyskusji Przewodniczący wskazał sprawy związane z rozpoczętą dyskusją środowiskową na temat pojmowania zawodu informatyka. Przypomniał list Prezesa PTI proszący o głos w tej sprawie. Zwrócił uwagę na kwestie odpowiedzialności informatyka za rezultat jego pracy.

Kol. L. Madeyski zreferował działania w tym obszarze Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Kol. M. Valenta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady pewnych działań w tym obszarze podjął się kol. M. Kisiel-Dorohinicki. Wyraził pogląd, że Rada nie powinna próbować samodzielnych działań w tym obszarze, z uwagi na niezbędne znaczne środki finansowe na ich realizację, ale być raczej ciałem zapewniającym negocjację i integrację różnych rozwiązań tworzonych w kraju przez różne instytucje.

Przew. Z. Szyjewski przypomniał, że w serii Zeszyty Rady Naukowej RN PTI ukazała się monografia „Profesjonalne kwalifikacje informatyczne”, która zawiera gotową propozycję modelu, który warto byłoby implementować w Polsce.

 

Przew. Z. Szyjewski przeszedł następnie do czwartego punktu spotkania, tj. planu prac grupy roboczej Rady pod nazwą „Zespół Technologii Kognitywnych”, o którego zreferowanie poprosił lidera tej grupy, kol. C. Orłowskiego.

Kol. C. Orłowski poinformował zebranych o wynikach szeregu projektów naukowych realizowanych przy jego udziale. Zwrócił uwagę na ich wymiar publikacyjny. Skierował do zebranych zaproszenie o zgłaszanie pomysłów, jak to, co zostało zrobione, może być rozwijane i rozszerzane.

Kol. L. Madeyski zauważył, że jedną z technologii, o których mówił kol. C. Orłowski zastosowano w projekcie, który realizował z poważnym partnerem biznesowym, co może stanowić podstawę do współpracy. Kol. A. Kapczyński złożył gratulacje kol. C. Orłowskiemu z powodu przeprowadzenia udanych badań. Opisał następnie własne doświadczenia badawcze w jednym z wymienionych obszarów. Zaprosił kol. C. Orłowskiego do współpracy. Zwrócił także uwagę na powiązane z nim działania Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI. Widzi za tym możliwość zorganizowania przez Zespół Technologii Kognitywnych seminarium naukowego, w który włączyłyby się sekcje PTI.

Przew. Z. Szyjewski zaproponował, by kolejne propozycje dotyczące Zespołu Technologii Kognitywnych kierować bezpośrednio do kol. C. Orłowskiego.

Poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i poprosił zebranych o zgłaszanie spraw różnych.

Kol. M. Bubak poruszył kwestię problemu praw autorskich i związanego z tym podatkowania prac w obszarze zawodowym informatyka. Z kolei kol. M. Valenta zaproponował, by z wnioskami z posiedzeń Rady zapoznawały się inne ciała statutowe PTI. Przew. Z. Szyjewski zwrócił jednak uwagę, że każde z ciał statutowych PTI, w tym Rada, ma jasno zdefiniowany zakres kompetencji i samo wybiera przedmiot swojego zainteresowania, nie należy zatem wskazywać innym ciałom, czym powinny się zajmować, a protokoły z obrad Rady dostępne są dla każdego w Internecie.

Przew. Z. Szyjewski przy braku dalszych głosów w dyskusji, podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady, zapraszając zebranych na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się 17 maja 2018 r. w Warszawie w związku z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Uczestnicy posiedzenia udali się następnie na uroczystość rozdania dyplomów w konkursie PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. 

 

Protokołował:

Jakub Swacha

Sekretarz Rady Naukowej PTI