Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady (grudzień 2017)

Lublin, dn. 1. grudnia 2017 r.

 

Sprawozdanie z 2. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

W dniu 1. grudnia 2017 r. w budynku ECOTECH UMCS w Lublinie odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji. Posiedzenie Rady odbywało się równolegle z obradami III Konferencji Informatyka w Zarządzanie.

W posiedzeniu udział na miejscu wzięło siedmiu członków RN: dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski), dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski), dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski), dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. prof. US Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski), prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski), i dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski), natomiast kolejnych trzech członków: dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski), dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski) i dr hab. inż. prof. PWr Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski) uczestniczyło w obradach poprzez połączenie telekonferencyjne.

Przewodniczący Rady, Kol. Zdzisław Szyjewski, otworzył obrady i powitał zgromadzonych, po czym przedstawił plan posiedzenia, w którym ujął trzy główne punkty, dotyczące kolejno: konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2018, kwestię włączenia się Rady w obchody 70-lecia informatyki w Polsce i dyskusji środowiskowej dotyczącej zdefiniowania zawodu informatyka.

Przechodząc do pierwszego z wymienionych tematów, Przewodniczący poprosił Sekretarza Rady o zreferowanie propozycji zmian w regulaminie wynikających z doświadczeń dotychczasowych edycji Konkursu. Po dyskusji członkowie Rady zarekomendowali nową wersję regulaminu. Regulamin w nowej wersji zostanie przedstawiony ZG do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu, co pozwoli na możliwie jak najszybsze ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu.

Przewodniczący poinformował następnie o swoich rozmowach z prof. Jerzym Kisielnickim, przewodniczącym Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej dotyczących możliwości nawiązania współpracy z NTIE w zakresie Konkursu. Członkowie Rady jako kluczowy obszar współpracy wskazali promocję Konkursu w środowisku NTIE służącą pozyskiwaniu wartościowych zgłoszeń do Konkursu.

Przewodniczący zwrócił następnie uwagę właśnie na potrzebę lepszej promocji Konkursu. Członkowie Rady byli zgodni, że większą rolę w promocji Konkursu powinny odgrywać oddziały PTI. Kol. M. Valenta zaproponował, by Rada przygotowała komunikat o Konkursie, a BZG zwróciło się do oddziałów, by po pierwsze zamieściły jego treść na swoich stronach, a po drugie, rozesłały go bezpośrednio do swoich członków. Kol. Z. Mazur wskazał z kolei potrzebę większego zaangażowania się oddziałów w recenzowanie publikacji zgłaszanych na Konkurs.

Dyskutowano także kwestię przygotowania i dystrybucji materiałów promujących Konkurs. Zdaniem kol. M. Valenty powinny być to wyłącznie plakaty (nie powinno się drukować ulotek), które byłyby rozesłane do uczelni, wydziałów, katedr informatyki, a odpowiednią bazę adresową powinno udostępnić BZG PTI. Zdaniem kol. Z. Szyjewskiego, bardzo ważne jest, by materiały te dotarły także do wydawców. Zgodzili się z tym inni członkowie Rady.

Kol. Z. Sosnowski zaproponował, by informacja o Konkursie była dobrze wyeksponowana w ogólnej ulotce informacyjnej PTI.

Przewodniczący zaproponował harmonogram Konkursu, który pozwoliłby na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas wrześniowej imprezy jubileuszowej w Poznaniu. L. Madeyski doprecyzował, że uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w Konkursie mogłaby się odbyć w ramach Dnia Polskiego Kongresu IFIP w Poznaniu, tj. 21 września 2018 r. Zaproponowany harmonogram spotkał się z aprobatą wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Rady i zostanie przekazany do akceptacji ZG PTI.

Przewodniczący zauważył, że wpisanie uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w program obchodów 70-lecia Informatyki w Polsce, stanowi naturalne przejście do drugiego punktu obrad. Postawił następnie pytanie o inne formy wkładu Rady w obchody jubileuszu.

Pod dyskusję poddano propozycję, by przeznaczyć jeden z planowanych do wydania w 2018 r. zeszytów RN na opisanie historii badań naukowych dotyczących informatyki w Polsce. W dyskusji zwrócono uwagę na fakt trudności w wyborze tego, co było znaczące i wynikającej z tego obawy przed antagonizacją różnych środowisk lokalnych. Jako nie budzące kontrowersji rozwiązanie, kol. M. Valenta zaproponował publikację na temat przyszłości polskiej informatyki, i tylko w tym kontekście odnoszącą się do jej przeszłości. Zwrócił się do przewodniczącego Sekcji Przyszłości IT, by jak najszybciej poprosił kilka osób o wizjonerskie artykuły. Jego zdaniem powinny być to krótkie wypowiedzi luminarzy polskiej informatyki, a bardzo ważne będzie wytypowanie właściwych osób. Zaproponował, by wstęp stanowiły predykcje futurologiczne St. Lema, w dalszej kolejności należałoby umieścić teksty z dawnych lat pierwszego prezesa i Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Informatycznego W. M. Turskiego (tu zauważył, że należałoby się zwrócić do J. Nowaka z Sekcja Historii PTI o odszukanie odpowiednich materiałów), a dopiero potem teksty aktualne.

Kol. A. Kapczyński jako przewodniczący Sekcji Przyszłości IT gorąco poparł pomysł, zaznaczył jednak, że samodzielnie nie podoła temu zadaniu. Wsparcie dla niego zadeklarował kol. T. Komorowski.

Przewodniczący wyraził pogląd, że zeszyt taki powinien być rozdany bezpłatnie podczas imprezy jubileuszowej w Poznaniu i ewentualnie na innych konferencjach współorganizowanych przez PTI.

Następnie Przewodniczący przeszedł do ostatniego z punktów posiedzenia, tj. dyskusji środowiskowej dotyczącej zawodu informatyka zapoczątkowanej przez kol. Prezesa na listach dyskusyjnych PTI. Podkreślił, że ujął w propozycji budżetu Rady niewielkie środki na ten cel, jego zdaniem dyskusja na ten temat powinna wyjść nie tylko poza Radę, ale także poza PTI. Podkreślił, że uważa to za statutowy obowiązek PTI, by zdefiniować zawody informatyczne. Podał przykład negatywnych konsekwencji braku takiej definicji: GUS nie jest w stanie podać, ilu jest w Polsce informatyków.

Kol. T. Komorowski poinformował zebranych o tym, że konsultacje na ten temat prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji. Kol. Z. Szyjewski zauważył, że próby definiowania zawodu informatyka podejmują się firmy szkoleniowe, a PTI milczy, podczas gdy ma najlepsze predyspozycje do tego zadania. Kol. M. Valenta zwrócił uwagę na możliwość wykorzystania istniejących definicji efektów kształcenia, opracowanych w szkolnictwie. Rozwijając ten wątek, kol. T. Komorowski przedstawił katalog i przykłady kwalifikacji opisanych dla technika informatyka. Z kolei kol. M. Kisiel-Dorohinicki, zauważył, że na AGH prowadzonych jest pięć kierunków informatycznych, dla których zdefiniowano efekty kształcenia, a on sam ma wieloletnie doświadczenie w programach kształcenia. Zadeklarował, że podejmie się zebrania i opracowania tych efektów, będzie jednak potrzebował dwóch osób do pomocy. Kol. M. Valenta zadeklarował, że będzie mógł z tym pomóc po styczniu, ale prosi o traktowanie go jako wsparcie i nie wliczanie do tego zespołu. Również kol. kol. Z. Sosnowski i Z. Szyjewski zadeklarowali, że dołączą do prac tego zespołu.

Po wyczerpaniu  zaplanowanego porządku obrad rozpoczęto dyskusję w sprawach różnych.

Jako pierwszy zabrał w niej głos T. Komorowski, który przypominając przydzielone mu zadanie dot. działalności wydawniczej PTI, poinformował zebranych, że powstała grupa robocza, w której wraz z M. Bolanowskim i kilkoma innymi osobami pracuje nad rozwiązaniami proceduralnymi. Do koordynacji procesu wydawniczego w PTI jest wyznaczona jedna osoba z Biura Zarządu Głównego, która w oparciu o wypracowane procedury będzie wspierała procesy wydawnicze, głównie w zakresie udzielania informacji, wydawania numerów ISBN/DOI oraz przechowywania niezbędnej dokumentacji. Trwają prace nad szablonami umów wydawniczych uwzględniających różne rodzaje publikacji.

Przewodniczący stwierdził, że inicjując powstanie Zeszytów RN miał nadzieję, że będą one indeksowane w uznanej bazie bibliograficznej. Kol. L. Madeyski zapytany o zdanie w tej kwestii zgodził się, że jest to ważne. Dyskutowano możliwe w tym kierunku działania. Pojawiły się też głosy proponujące większe zaangażowanie Rady w proces kontrolny działalności wydawniczej PTI, jednak Przewodniczący podkreślił, że Rada nie powinna stać się strażnikiem wydawnictw, gdyż nie jest to jej statutowym zadaniem: Rada bierze odpowiedzialność jedynie za poziom merytoryczny serii Zeszyty RN PTI.

Jako kolejny głos zabrał wiceprzewodniczący Z. Mazur, i zaproponował, by kolejne posiedzenie Rady odbyło się 12 stycznia (piątek) we Wrocławiu – przy okazji rozdania dyplomów w konkursie PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki. Przewodniczący Z. Szyjewskiego wstępnie zaakceptował ten termin, a przy braku dalszych głosów w dyskusji, podziękował zebranym za przybycie i zakończył obrady.

 

Protokołował:

 

Jakub Swacha

Sekretarz Rady Naukowej PTI