Sprawozdanie z 1. posiedzenia Rady (wrzesień 2017)

Rzeszów, dn. 16. września 2017 r.

 

Sprawozdanie z 1. posiedzenia Rady Naukowej PTI III Kadencji

 

W dniu 16.09.2017 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji. Posiedzenie Rady odbywało się równolegle z obradami XIX Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania.

W posiedzeniu udział wzięło dziewięciu członków Rady: dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski), dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski), dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski), dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski), dr hab. prof. PWr Zygmunt Mazur (Oddział Dolnośląski), prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski), dr hab. Zenon A. Sosnowski (Oddział Podlaski), dr hab. Jakub Swacha (Oddział Zachodniopomorski), prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski), i dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski) oraz, jako obserwator, przedstawiciel Zarządu Głównego PTI, dr inż. Marek Bolanowski.

Osobą upoważnioną przez Zjazd PTI do zwołania posiedzenia Rady był prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski, który otworzył obrady. i powitał zgromadzonych. Przeprosił za nieobecność wiceprezesa ds. nauki prof. dr hab. inż. M. Nogi, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w posiedzeniu. Z kolei M. Valenta przeprosił za nieobecność dr hab. inż. Marka Kisiela-Dorohinickiego spowodowanej odwołaniem lotu, po czym przekazał zgromadzonym egzemplarze dwóch najnowszych numerów czasopisma Computer Science wydawanego przez AGH.

Z. Szyjewski przedstawił następnie propozycję agendy posiedzenia obejmującą wybór i powołanie prezydium Rady, rozstrzygnięcie konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2017, podjęcie decyzji dot. organizacji przyszłorocznej konferencji KKIO oraz sprawy różne. Rada jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Następnie głos zabrał C. Orłowski, który odnosząc się do pracy Rady poprzedniej kadencji pozytywnie ocenił jej rezultaty. Podkreślając, że zasadne byłoby ich kontynuowanie pod kierunkiem dotychczasowego przewodniczącego, zgłosił kandydaturę Z. Szyjewskiego na przewodniczącego Rady III kadencji. Z. Szyjewski podziękował za zgłoszenie i zgodził się na kandydowanie. Następnie M. Valenta zgłosił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, który został jednogłośnie przyjęty.

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Przygotowanie głosowania powierzono T. Komorowskiemu, a zliczenie głosów przeprowadził J. Swacha. W głosowaniu wzięło udział 9 z 9 obecnych członków Rady. Oddano 9 głosów ważnych. Wszystkie głosy oddano za zgłoszoną kandydaturą.

Nowo wybrany przewodniczący podziękował za zaufanie i przedstawił expose, w którym odniósł się do zadań stojących przed Radą III kadencji, odnosząc się także do treści listu przesłanego do członków Rady przez prezesa PTI Włodzimierza Marcińskiego. Podkreślił potrzebę kreatywności i stałego zaangażowania w prace Rady wszystkich jej członków.

Nawiązując do woli kontynuacji pracy Rady poprzedniej kadencji zaproponował, by dotyczyła ona całego prezydium Rady, i zgłosił kandydatury Z. Mazura i C. Orłowskiego na wiceprezesów oraz J. Swachy na sekretarza Rady. Wszyscy trzej zgodzili się na kandydowanie. Przy braku zgłoszeń innych kandydatur, przystąpiono do głosowania, które przygotował T. Komorowski. Głosowanie odbyło się w trybie tajnym. Zliczenie głosów przeprowadził A. Kapczyński. W głosowaniu wzięło udział 9 z 9 obecnych członków Rady. Oddano 9 głosów ważnych. Na kandydaturę Z. Mazura na wiceprzewodniczącego oddano 9 głosów za (brak głosów przeciw). Na kandydaturę C. Orłowskiego na wiceprzewodniczącego oddano 9 głosów za (brak głosów przeciw). Na kandydaturę J. Swachy na sekretarza Rady oddano 9 głosów za (brak głosów przeciw).

Po ukonstytuowaniu się prezydium Rady przystąpiono do rozstrzygnięcia Konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2017. Po zapoznaniu się z recenzjami wszystkich zgłoszonych publikacji, w szczególności krytycznymi fragmentami recenzji, zdecydowano o nieprzyznaniu nagrody głównej ani w kategorii książek naukowych, ani w kategorii podręczników (w kategorii popularnonaukowej nie zgłoszono w tej edycji Konkursu ani jednej pozycji). Jednocześnie zadecydowano o przyznaniu równorzędnych wyróżnień w kategorii podręczników. Lista wyróżnionych publikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej PTI.

C. Orłowski poruszył kwestię jednej z prac nadesłanych na Konkurs, którą ocenił jako wysoce wartościową, jednak zgłoszoną do niewłaściwej kategorii. M. Valenta zaproponował, by do regulaminu przyszłych edycji wprowadzić możliwości zmiany kategorii publikacji w uzasadnionych przypadkach przez Kapitułę Konkursu.

Z. Szyjewski zwrócił uwagę na konieczność poszerzenia działań promujących Konkurs. Zgodził się z tym C. Orłowski, zaś A. Kapczyński zaproponował opracowanie i rozdystrybuowanie plakatów promujących Konkurs. Z kolei J. Swacha zgłosił postulat rozszerzenia możliwości zgłoszeń do Konkursu o oddziały PTI i jednostki naukowe.

T. Komorowski zwrócił uwagę na sposób ogłaszania wyników, który jest decydujący dla wizerunku Konkursu.  A. Kapczyński zaproponował, by na witrynie internetowej PTI pojawiła się strona Hall of Fame prezentująca książki-laureatów Konkursu w poprzednich edycjach.

Następnie rozpoczęto dyskusję na temat organizacji KKIO 2018. L. Madeyski zrelacjonował obrady Komitetu Sterującego KKIO, które odbyły się 15. września. Dyskutowano tam propozycję zorganizowania KKIO 2018 przez Wojskową Akademię Techniczną w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Cybernetyki tej uczelni. Zabrakło jednak wymaganej deklaracji wsparcia tej inicjatywy przez kierownictwo Oddziału Mazowieckiego PTI. 

Jako drugą dyskutowaną przez Komitet Sterujący propozycję przedstawił pomysł zorganizowania KKIO 2018 w Poznaniu w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Podkreślił pełne poparcie kol. J. Nawrockiego z Oddziału Wielkopolskiego PTI dla tej inicjatywy, przy jednoczesnym zastrzeżeniu konieczności wskazania osób, które bezpośrednio zajęłyby się organizacją konferencji, ponieważ kol. J. Nawrocki będzie skoncentrowany na organizacji odbywającego się równolegle kongresu IFIP. Jako potencjalnych kandydatów do podjęcia się tego zadania L. Madeyski wskazał kol. M. Ochodka i B. Waltera, zaznaczając jednak, że obie te osoby mogą nie być w stanie podjąć się prac nad organizacją konferencji.

C. Orłowski entuzjastycznie poparł pomysł organizacji KKIO 2018 w Poznaniu, podkreślając rangę odbywających się tam równolegle imprez, w które w ten sposób wpisałaby się ta konferencja.

W dyskusji zwrócono jednak uwagę na wady tego rozwiązania, w szczególności to, czy KKIO nie stanie się przez to imprezą konkurencyjną dla organizowanej tydzień wcześniej w Poznaniu innej konferencji PTI: FedCSIS. Rozwiązaniem mogłoby być ograniczenie KKIO do referatów w języku polskim, mając na uwadze, że możliwość prezentowania osiągnięć w języku polskim stanowiła do niedawna istotny element kształtujący obraz tej konferencji.

M. Bubak zaproponował, by w tej sytuacji zamrozić organizację KKIO w 2018 r., czemu sprzeciw wyraził C. Orłowski.

L. Madeyski wspomniał także o propozycji Lubelskiego Convention Bureau, by XX edycja konferencji po 20 latach mogła wrócić do województwa lubelskiego.

W sytuacji niedostępności pełnej informacji co do możności organizacji KKIO 2018 w Poznaniu, a tym samym podjęcia wiążącej decyzji w tej sprawie, na wniosek przewodniczącego Z. Szyjewskiego Rada jednogłośnie udzieliła upoważnienia L. Madeyskiemu do przeprowadzenia w imieniu Rady negocjacji dot. ustalenia miejsca organizacji KKIO 2018.

Ostatnim punktem obrad były sprawy różne. C. Orłowski przypomniał o swoim liście skierowanym do członków Rady, w którym wnioskował o powołanie zespołu roboczego Rady pod nazwą „Zespół Technologii Kognitywnych” (ang. Cognitive Technologies Team – CTT), którego celem byłoby inicjowanie i koordynowanie prac nad rozwojem tych technologii oraz publikowanie efektów prac. Przewodniczący Z. Szyjewski przy braku głosów sprzeciwu zatwierdził powołanie Zespołu, zadanie jego organizacji powierzając C. Orłowskiemu.

Kolejnym dyskutowanym tematem były kwestie związane z wydawaniem Zeszytów Rady Naukowej PTI. Podjął go L. Madeyski, który zwrócił uwagę zebranych na problem przydziału DOI: jego zdaniem każdy z rozdziałów ujętych w Zeszytach Rady Naukowej PTI powinien być oznaczony osobnym DOI. M. Bolanowski zauważył, że jest to fragment szerszego problemu: braku osoby w PTI czuwającej nad przydziałem numerów ISBN, DOI, formą deklaracji dot. przekazania praw autorskich. Jego zdaniem taka osoba powinna być umocowana w Biurze ZG PTI. Zadeklarował złożenie wniosku na posiedzeniu Zarządu Głównego PTI o wyznaczenie takiej osoby. Jednocześnie zauważył potrzebę wyznaczenia także wśród członków Rady osoby odpowiedzialnej za wydawanie Zeszytów, która będzie dysponowała całością aktualnych informacji dotyczących tego zadania. Z. Szyjewski zaproponował, by z racji posiadanego doświadczenia osobą taką był T. Komorowski, który zgodził się podjąć takiej funkcji.

M. Bolanowski dodał, że właściwe byłoby pozyskanie przez PTI licencji multikonferencyjnej na system obsługi konferencji, co pozwoliłoby uniknąć wprowadzania tych samych danych dla różnych konferencji organizowanych przez PTI. Zadeklarował, że ma w tej sprawie wsparcie innego członka Zarządu Głównego, M. Godniaka. Zaproponował także szersze wykorzystanie środków pracy zdalnej w pracy Rady Naukowej. C. Orłowski wskazał na możliwość wykorzystania w tym celu systemu telekonferencyjnego, którym dysponuje BZG PTI.

Na zakończenie obrad Rada ustaliła miejsce i termin swojego kolejnego posiedzenia na 30 listopada lub 1 grudnia 2017 r. w Lublinie.

Przy braku dalszych głosów w dyskusji, przewodniczący Z. Szyjewski zamknął posiedzenie Rady.

 

Protokołował:

 

Jakub Swacha
Sekretarz Rady Naukowej PTI